Jelen adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek (továbbiakban: Szabályzat) rögzíti a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószám: 10591060-2-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő) által üzemeltetett www.pfizer.hu honlapról elérhető Pfizermed felület (továbbiakban: Pfizermed felület) felhasználási feltételeit, valamint az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat a Pfizermed felület használata körében. Az Adatkezelő jogosult bármikor megváltoztatni a jelen Szabályzat feltételeit, tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotörvény) esetleges módosításaira.

Jelen Szabályzat 2017. március 30. napjától hatályos.

Az Üzemeltető a Pfizermed felület üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat és gyógyszerjogi szabályzatokat, így különösen az Infotörvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25.) EüM rendelet előírásait, továbbá a 2014. július 1. napján hatályba lépett Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének rendelkezéseit.

1. Adatvédelmi tájékoztató

1.1 Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

A.         Az Adatkezelő az Ön adatait a Pfizermed felületen történő regisztrációja, és ezáltal a Pfizermed felületen található információkhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében kívánja kezelni. Ezen adatkezelési cél érdekében az Adatkezelő az alábbi adatait kívánja kezelni:

(a) ország; (b) e-mail cím; (c) utónév; (d) családnév; (e) titulus; (f) pecsétszám; (g) foglalkozás; (h) szakterület; (i) település; (j) telefonszám; (k) beosztás; (l) munkahely; (m) munkahely irányítószáma; (n) kapcsolattartás módja; (o) érdeklődési terület; (p) terápiás terület; (q) Ön által választott jelszó.

A jelen A. pontban foglalt adatkezelés [ az f) pont kivételével, amely az Infotörvény 3. § 6. pontja szerinti közérdekből nyilvános adat] jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Pfizermed regisztrációs felületén az „Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot és a Felhasználási feltételeket” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

A Pfizermed felületen történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Nyilvántartásba vételi szám: NAIH-110900/2016.

B.         Az Adatkezelő olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket is kommunikálni kíván Ön felé, amelyek az Ön érdeklődési körébe tartoznak. Ezen adatkezelési cél érdekében az Adatkezelő az alábbi adatait kívánja kezelni:

a) e-mail cím; (b) utónév; (c) családnév; (d) titulus; (e) pecsétszám; (f) foglalkozás; (g) szakterület; (h) beosztás; (i) érdeklődési terület; (j) terápiás terület.

A jelen B. pontban foglalt adatkezelés jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Pfizermed regisztrációs felületén a „Szeretnék a Pfizertől termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket kapni” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

A marketing célból történő adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Nyilvántartásba vételi szám: NAIH-110900/2016.

C.         Az Adatkezelő az Ön adatait egészségügyi felmérésekben és Pfizer termékekkel kapcsolatos piackutatásokban történő részvétel érdekében is kezelni kívánja. Ezen adatkezelési cél érdekében az Adatkezelő az alábbi adatait kívánja kezelni:

a) e-mail cím; (b) utónév; (c) családnév; (d) titulus; (e) pecsétszám; (f) foglalkozás; (g) szakterület; (h) beosztás; (i) érdeklődési terület; (j) terápiás terület.

A jelen C. pontban foglalt adatkezelés jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Pfizermed regisztrációs felületén a „Szeretném, ha a Pfizer kapcsolatban lépne velem egészségügyi felmérések és a Pfizer termékkel kapcsolatos piackutatási célokból” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

Az egészségügyi felmérésekben és piackutatásokban való részvétel érdekében történő adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Nyilvántartásba vételi szám: NAIH-110899/2016.

1.2 Egyéb Adatok

  1. Naplóállományok (logfile-ok)

A Pfizermed felület szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Üzemeltető kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat az Üzemeltető a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, illetve más egyéb célokra előzetes hozzájárulás nélkül nem használja fel.

  1. Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A Pfizermed felület szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Pfizermed felület felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az Üzemeltető Pfizermed felületének látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Üzemeltető azt nem veszi igénybe. A Pfizermed felület látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha valamely honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Pfizermed felület látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Cookie-kkal kapcsolatos bővebb információt Süti Szabályzatunkban, és itt olvashat.

1.3 Adatbiztonság

Az Adatkezelő a jelen Szabályzat 1.1 pontjában meghatározott körben a részére megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő 2015. október 1. napjától az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 1.1 pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

1.4 Adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezeli, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőnél ezt megelőzően kérelmezi.

1.5 Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása esetén a jelen Szabályzat 1.1 pontjában megjelölt személyes adatai az Adatkezelő cégcsoportján belül továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokbeli Pfizer Inc.-hez (székhely: Amerikai Egyesült Államok, 235 East 42nd Street, New York 10017; a továbbiakban: „Pfizer Inc.”), ahol a személyes adatok megfelelő szintű védelme az EU vonatkozó szabályainak értelmében nem biztosított. Az Ön adatainak Pfizer Inc. részére történő adattovábbításhoz hozzájárulást adhat, amelyet a Pfizermed regisztrációs felületén a „Hozzájárulok személyes adataim Egyesült Államokbeli Pfizer Inc. részére történő továbbításához” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. Az Egyesült Államokbeli Pfizer Inc. részére történő adattovábbításhoz adott külön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható. Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzésésével a következő adatfeldolgozó/ka/t bízza meg: eVisit Kft. (székhely:2626 Nagymaros, Dózsa György út 13.): rendszerüzemeltetés, tartalomfeltöltés, backend és frontend fejlesztés, adatbázis karbantartás. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

1.6 Tájékoztatás kérése, személyes adatok helyesbítése, törlése, jogorvoslat

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) Önt igénye szerint tájékoztatja. Ön emellett bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatkezelő jogosult további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról (például bejelentés dátuma, körülményei, stb.). Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelő az Infotörvény értelmében jogosult lehet megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget tenni.

A fentiek szerinti igényét, illetve kérését a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás út 53. MOM Park „A” épület. Az adatkezelésért felelős személy: Dr. Szalay Tímea, telefon: +36 1 488 3700, e-mail: adatvedelem@pfizer.com. Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését az Adatkezelő nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu).

2. Felhasználási Feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Pfizermed felület valamely vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Pfizermed felület szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Pfizermed felületen keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Pfizermed felületen elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a személyes adatok kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Pfizermed felület látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Pfizermed felületen közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Pfizermed felületen végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Pfizermed felület látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Pfizermed felületet látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése.

A Pfizermed felületen található betegtájékoztatók és alkalmazási előírások megegyeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) és/vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján közzétett betegtájékoztatókkal és alkalmazási előírásokkal, melyek nyilvános közzététele nem minősül reklámnak.

A Pfizermed felület látogatója tudomásul veszi, hogy a Pfizermed felületen található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt.

3. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Pfizermed felület és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Pfizermed felületen megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Pfizermed felületen található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Pfizermed felület látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Pfizermed felület egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

A Pfizermed felületen található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalomnak a Pfizermed felületen történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Pfizermed felület más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Pfizermed felület elérhetőségének a beágyazása.

4. Információk, felelősség

A Pfizermed felületen elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Pfizermed felületet látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, amelyek a Pfizermed felület használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Pfizermed felületen található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Pfizermed felület tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Pfizermed felületet látogató lakhelyén elérhető. Az Üzemeltető által a Pfizermed felületen közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetőek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy az Üzemeltetőnek szándékában áll bevezetni az említett termékeket vagy szolgáltatásokat az adott országban.

5. Linkek

A Pfizermed felület tartalmazhat olyan külső hivatkozásokat (link), melyek követésével elért vagy letöltött tartalom, harmadik személy által szolgáltatott tartalomnak minősül, melyekre az Üzemeltetőnek befolyása nincs és azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet. Az Üzemeltető ilyen harmadik személy által szolgáltatott tartalommal kapcsolatos minden felelősséget kizár. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Pfizermed felületről is szerzett tudomást e félről, vagy a Pfizermed felület valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá.

Copyright © 2017 Pfizer Kft. Minden jog fenntartva!