Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) rögzítik a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószám: 10591060-2-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.pfizer.hu honlapról elérhető Pfizermed felület (továbbiakban: Pfizermed felület) felhasználási feltételeit. Az Üzemeltető jogosult bármikor megváltoztatni a jelen Felhasználási Feltételeket tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések esetleges módosításaira.

Jelen Felhasználási Feltételek 2018. május 25. napjától hatályosak.

Az Üzemeltető a Pfizermed felület üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat és gyógyszerjogi szabályzatokat, így különösen, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25.) EüM rendelet előírásait, továbbá a 2014. július 1. napján hatályba lépett Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének rendelkezéseit.

A Pfizermed felület használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket az Üzemeltető külön adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

1. Felhasználási Feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Pfizermed felület valamely vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Pfizermed felület szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Pfizermed felületen keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Pfizermed felületen elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a személyes adatok kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Pfizermed felület látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Pfizermed felületen közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Pfizermed felületen végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Pfizermed felület látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Pfizermed felületet látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése.

A Pfizermed felületen található betegtájékoztatók és alkalmazási előírások megegyeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) és/vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján közzétett betegtájékoztatókkal és alkalmazási előírásokkal, melyek nyilvános közzététele nem minősül reklámnak.

A Pfizermed felület látogatója tudomásul veszi, hogy a Pfizermed felületen található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt.

2. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Pfizermed felület és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Pfizermed felületen megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Pfizermed felületen található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Pfizermed felület látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Pfizermed felület egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

A Pfizermed felületen található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalomnak a Pfizermed felületen történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Pfizermed felület más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Pfizermed felület elérhetőségének a beágyazása.

3. Információk, felelősség

A Pfizermed felületen elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Pfizermed felületet látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, amelyek a Pfizermed felület használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Pfizermed felületen található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Pfizermed felület tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Pfizermed felületet látogató lakhelyén elérhető. Az Üzemeltető által a Pfizermed felületen közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetőek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy az Üzemeltetőnek szándékában áll bevezetni az említett termékeket vagy szolgáltatásokat az adott országban.

4. Linkek

A Pfizermed felület tartalmazhat olyan külső hivatkozásokat (link), melyek követésével elért vagy letöltött tartalom, harmadik személy által szolgáltatott tartalomnak minősül, melyekre az Üzemeltetőnek befolyása nincs és azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet. Az Üzemeltető ilyen harmadik személy által szolgáltatott tartalommal kapcsolatos minden felelősséget kizár. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Pfizermed felületről is szerzett tudomást e félről, vagy a Pfizermed felület valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá.

Copyright © 2018 Pfizer Kft. Minden jog fenntartva!